1398-06-30
کنترل گشتاور

کنترل گشتاور مستقیم

کنترل گشتاور مستقیم درایو های کنترل دور ( AC , DC ) موجب عملکرد بی سابقه ای در موتور های الکتریکی شده و با تطبیق سرعت […]
1398-08-25
سروو درایو - راه اندازی و کنترل

سروو درایو – تامین و راه اندازی و کنترل

سروو درایو – Servo Drive سروو درایو بخشی از یک سیستم سروو است. این سیستم های شامل یک موتور مغناطیس دائم، یک المان فیدبک موقعیت / […]