دسته بندی اتوماتیک آجر

2019-12-02
پردازش تصویر

بینایی ماشین

پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع  همان گونه که یک بازرس کیفی پس از مشاهده یک محصول از نظر ظاهری و اندازه گیری های ابعادی […]